209
Ayoge yu~njamattaana.m 
yogasmi~nca ayojaya.m
Attha.m hitvaa piyaggaahii 
pihetattaanuyogina.m.

 

 

209


Không làm điều nên làm
Lại làm điều không nên
V́ t́nh quên mục đích
Đố kỵ bậc tinh chuyên

 

209


Having applied himself
to what was not his own task,
and not having applied himself
to what was,
having disregarded the goal
to grasp at what he held dear,
he now envies those
who kept after themselves,
	   took themselves
	       to task.

 

210-211
Maa piyehi samaaga~nchii 
appiyehi kudaacana.m
Piyaana.m adassana.m dukkha.m 
appiyaana~nca dassana.m.


Tasmaa piya.m na kayiraatha
piyaapaayo hi paapako
Ganthaa tesa.m na vijjanti 
yesa.m natthi piyaappiya.m.

 

 

210-211


Chớ mong gần người thân
Cả đời tránh kẻ ghét
Khổ thay thương không gần 
Buồn thay ghét phải gặp


Chớ ái luyến một ai
Thương phải xa khổ hận
Ai vượt ngoài thương ghét
Không hệ luỵ trói trăn

 

210-211


Don't ever — regardless —
be conjoined with what's dear
	or undear.
It's painful
not to see what's dear
or to see what's not.

So don't make anything dear,
for it's dreadful to be far
from what's dear.
No bonds are found
for those for whom
there's neither dear
nor undear.

 

212-216
Piyato jaayatii soko 
piyato jaayatii bhaya.m
Piyato vippamuttassa 
natthi soko kuto bhaya.m. 
	

Pemato jaayatii soko pemato jaayatii bhaya.m
Pemato vippamuttassa natthi soko kuto bhaya.m. 


Ratiyaa jaayatii soko ratiyaa jaayatii bhaya.m
Ratiyaa vippamuttassa natthi soko kuto bhaya.m. 


From attachment grief is born,
from attachment fear,
one who is attachment-free
has no grief -- how fear?Siiladassanasampanna.m 
dhamma.t.tha.m saccavedina.m
Attano kamma kubbaana.m 
ta.m jano kurute piya.m. 
 

 

212-216


Yêu thương sinh sầu năo
khiến sợ hăi lo âu
Ai thoát ṿng ái luyến
Không buồn. Sợ từ đâu?	Vương vấn sinh sầu năo
khiến sợ hăi âu lo 
Ai thoát sự dính mắc
Không buồn. Lấy chi sợ?Đam mê sinh sầu năo
khiến sợ hăi âu lo 
Ai thoát sự mê đắm
Không buồn. Lấy chi sợ?
Ham muốn sinh sầu năo
khiến sợ hăi âu lo 
Ai thoát sự cầu mong
Không buồn. Lấy chi sợ?Đủ giới và nội hàm
Trú pháp, biết lư chân
Biết làm việc nên làm
Được quần chúng mến thân

 

212-216


From what's dear is born grief,
from what's dear is born fear.
For one freed from what's dear
there's no grief
	— so how fear?
	

From what's loved is born grief,
from what's loved is born fear.
For one freed from what's loved
there's no grief
	— so how fear?


From delight is born grief,
from delight is born fear.
For one freed from delight
there's no grief
	— so how fear?


From sensuality is born grief,
from sensuality is born fear.
For one freed from sensuality
there's no grief
	— so how fear?


From craving is born grief,
from craving is born fear.
For one freed from craving
there's no grief
	— so how fear?

 

217
Siiladassanasampanna.m 
dhamma.t.tha.m saccavedina.m
Attano kamma kubbaana.m 
ta.m jano kurute piya.m. 

 

 

217


Đủ giới và nội hàm
Trú pháp, biết lư chân
Biết làm việc nên làm
Được quần chúng mến thân

 

217


One consummate in virtue & vision,
judicious,
speaking the truth,
doing his own task:
	the world holds him dear.

 

218
Chandajaato anakkhaate manasaa ca phu.to siyaa
Kaamesu ca appa.tibaddhacitto uddha.m soto-ti vuccati. 

 

 

218


Hướng cầu pháp vô ngôn
Ư cảm xúc thượng quả
Ấy bậc tới thượng nguồn
Ḷng không vương dục lạc

 

218
	

           If
you've given birth to a wish
	for what can't be expressed,
are suffused with heart,
your mind not enmeshed
in sensual passions:
	you're said to be
	in the up-flowing stream.

 

219-220
Cirappavaasi.m purisa.m duurato sotthimaagata.m
~Naatimittaa suhajjaa ca abhinandanti aagata.m.


Tath-eva katapu~n~nam-pi asmaa lokaa para.m gata.m
Pu~n~naani patiga.nhanti piya.m ~naatiiva aagata.m. 
 

 

219-220


Người ly hương lâu ngày
Trở về thăm cố quận
Gặp lại bao người thân
Hân hoan đón chào mừng


Cũng vậy các phúc quả
Đón chào kẻ làm lành
Kiếp nầy, kiếp lai sanh
Như quyến thuộc đón mừng

 

219-220


A man long absent
comes home safe from afar.
His kin, his friends, his companions,
delight in his return.

In just the same way,
when you've done good
& gone from this world
	to the world beyond,
your good deeds receive you —
as kin, someone dear
	come home.

___________

Ghi chú:

^^^^^^

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |